Firmowy sklep producenta profili elewacyjnych
Jesteś tutaj › HomeJak zamawiać › Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.przeciwkomonotonii.pl prowadzony jest przez firmę "ADAMS" Usługi malarsko-dekoracyjne Adam Dzięcioł, ul. Spytkowo 54a, Giżycko, tel.: (87) 428 9983, NIP: 845-111-26-62, REGON:  790211340, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Miasta Giżycko pod numerem ewidencji 3554.
  1. Definicje:
  2. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.PrzeciwkoMonotonii.pl,
  3. Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się w Spytkowo 54a,
  4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
  5. Sprzedawca –  "ADAMS" Usługi malarsko-dekoracyjne Adam Dzięcioł, ul. Spytkowo 54a, 11-500 Giżycko, NIP: 845-111-26-62, REGON:  790211340, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Miasta Giżycko pod numerem ewidencji 3554,
  6. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  7. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  8. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  9. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  10. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  12. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – sztukateria zewnętrzna i wewnętrzna, akcesoria do montażu sztukaterii,
  13. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
  14. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6,
  15. Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji,
  16. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.
 2. Wypełnienie Formularza  rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@przeciwkomonotonii.pl
 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.PrzeciwkoMonotonii.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Firma ADAMS jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Oferta prezentowana na stronie www.PrzeciwkoMonotonii.pl nie jest stanem magazynowym firmy.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.PrzeciwkoMonotonii.pl.
  1. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  2. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
  3. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu,
  4. złożenie Zamówienia drogą mailową na adres: sklep@przeciwkomonotonii.pl,
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu.
 9. Średni czas realizacji Zamówienia (od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) wynosi: 6 dni roboczych. Produkty, które są na magazynie zazwyczaj wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 11. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni roboczych) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

 

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie PrzeciwkoMonotonii.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Więcej na temat możliwych form płatności znajduje się na stronie Formy płatności.
 5. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem). Produkty na indywidualne Zamówienie wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu skompletowania Zamówienia i zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. 

 

 

§4. DOSTAWA i CZAS REALIZACJI

 1. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego z magazynu Sprzedawcy lub jego partnerów.
 2. Dostawa towaru realizowana jest na terenie Polski.
 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w PrzeciwkoMonotonii.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami, są stałe i zależą od rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad. Niemniej jednak przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się Kupującemu sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności warto zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się nie przyjmowanie przesyłki i w obecności kuriera sporządzenie protokół szkody oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Niesprawdzenie przesyłki, czy też niesporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej. Więcej informacji o tym jak bezpiecznie odebrać przesyłkę znaleźć można w PrzeciwkoMonotonii.pl pod hasłem Bezpieczeństwo dostawy w zakładce „Jak zamawiać”.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 8. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności na konto bankowe wskazane przez Sprzedawcę. Więcej o terminach realizacji zamówienie znajduje się na stronie Dostępność produktu i czas realizacji zamówienia w zakładce „Jak zamawiać”.
 10. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Kupujący informowany jest drogą poczty elektronicznej.
 11. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.

 

 

§5. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 4. W przypadku Reklamacji zaleca się skontaktowanie ze Sprzedawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wysyłki reklamowanego towaru i dalszego postępowania.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 12. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

 

 §7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.PrzeciwkoMonotonii.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

 

Powrót